h1

h2

Entrada principal

A INSTITUCIÓN

A Constitución española de 1978 atribúe ao Tribunal de Contas a fiscalización do sector público e o axuizamento da responsabilidade contable.

Sala de Plenos

ORGANIZACIÓN

O Tribunal de Contas é un órgano colexiado cuxa estrutura responde á dobre natureza, fiscalizadora e xurisdicional, das súas funcións.

Portal de la transparencia

PORTAL DE LA TRANSPARENCIA

El Portal de la Transparencia del Tribunal de Cuentas permite al ciudadano conocer la información relevante sobre la actividad de la Institución que pueda resultarle de interés.

Art. 136 Constitución española

FISCALIZACIÓN

O Tribunal de Contas configúrase na Constitución como o supremo órgano fiscalizador da xestión económico-financeira do sector público.

Sala de Xustiza

AXUIZAMENTO

Xulgar e facer executar o xulgado no ámbito da responsabilidade contable en que incorran os que teñan o seu cargo o manexo de fondos públicos.

Bandeiras Internacionais

RELACIÓNS EXTERNAS

No exercicio das súas funcións, o Tribunal de Contas mantén relacións con outras Institucións e Organizacións, nacionais e internacionais.

NOTICIAS