Imatge OCEX

RELACIONS AMB ELS ÒRGANS DE CONTROL EXTERN DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

El Tribunal de Comptes manté relacions de coordinació i col·laboració amb els Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes, mitjançant l'establiment de criteris i tècniques comunes de fiscalització i la realització d'actuacions que garanteixin la major eficàcia dels resultats i evitin la duplicitat en les actuacions fiscalitzadores.

RELACIONS OCEX
Imatge altres activitats

ALTRES ACTIVITATS INSTITUCIONALS

El Tribunal desenvolupa activitats amb altres Institucions nacionals, com a Universitats o Col·legis Professionals, dirigides a aconseguir una major eficàcia en l'exercici de les seves funcions i la màxima difusió de les actuacions del Tribunal de Comptes, potenciant la rellevància del control de l'activitat econòmic-financera del sector públic.

VEURE ALTRES ACTIVITATS