Sala de Plens

PERSONAL AL SERVEI DEL TRIBUNAL

El Tribunal de Comptes disposa de personal funcionari, laboral i eventual, conforme a l'establert en la legislació general sobre la Funció Pública. L'accés al Tribunal es produeix conforme als mèrits d'igualtat, mèrit i capacitat prevists en la Constitució i en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (BOE nº 261 de 31 de octubre de 2015).

VEURE PERSONAL
Bust

RÈGIM GENERAL DEL PERSONAL AL SERVEI DEL TRIBUNAL

L'Estatut del personal al servei del Tribunal de Comptes comprèn l'oferta d'ocupació pública del Tribunal, les relacions de llocs de treball, els instruments de representació i participació del personal i el règim general de la relació de servei al Tribunal de Comptes.

VEURE RÈGIM