Façana principal

PRESIDENT DEL TRIBUNAL DE COMPTES

El President del Tribunal de Comptes representa a la Institució i li correspon, entre altres funcions, convocar i presidir el Ple i la Comissió de Govern, exercir la prefectura superior del personal, exercir la potestat disciplinària en casos de faltes greus i disposar les despeses del Tribunal i la contractació d'obres, béns, serveis i subministraments, quan hagin estat autoritzats pel Ple o la Comissió de Govern o tinguin caràcter ordinari i periòdic.

VEURE PRESIDENT
Sala de Plens

PLE

El Ple és un òrgan col·legiat format pels dotze Consellers de Comptes i el Fiscal Cap del Tribunal de Comptes i li correspon, entre altres atribucions, exercir la funció fiscalitzadora.

VEURE PLE
Sala de Visites

COMISSIÓ DE GOVERN

La Comissió de Govern està formada pel President del Tribunal de Comptes i pels Presidents de les Seccions de Fiscalització i d'Enjudiciament del Tribunal i li correspon, entre altres competències, mantenir relacions permanents amb les Corts Generals a través de la Comissió Mixta Congrés-Senat per a les relacions amb el Tribunal de Comptes, exercir les facultats no reservades específicament al Ple o al President del Tribunal en matèria de personal i règim de treball, distribuir els assumptes entre les Seccions, exercir la potestat disciplinària en casos de faltes molt greus i elaborar i proposar al President l'ordre del dia de les sessions del Ple.

VEURE COMISSIÓ
Art. 136 Constitució espanyola

SECCIÓ DE FISCALITZACIÓ

La Secció de Fiscalització està integrada pel seu President i pels Consellers de Comptes que tinguin al seu càrrec els departaments sectorials i territorials de fiscalització. Li correspon, entre altres funcions, examinar els procediments fiscalitzadors tramitats en els departaments en què s'estructura i proposar al Ple per a la seva aprovació els projectes d'informes, memòries, mocions y notes.

VEURE FISCALITZACIÓ
Sala de Justícia

SECCIÓ DE ENJUDICIAMENT

La Secció d'Enjudiciament està integrada pel seu President i pels Consellers de Comptes a els qui, com a òrgans de primera instància o adscrits a la Sala de Justícia del Tribunal, correspon conèixer dels procediments jurisdiccionals.

VEURE ENJUDICIAMENT
Detall Sala de Visites

CONSELLERS DE COMPTES

Els Consellers de Comptes són triats per les Corts Generals, sis pel Congrés dels Diputats i sis pel Senat, per un període de nou anys. Són els titulars dels departaments de les Seccions de Fiscalització i d'Enjudiciament. Els primers duen a terme l'examen i comprovació dels comptes i la tramitació dels procediments fiscalitzadors corresponents i els segons són competents per resoldre, en primera o en única instància, els procediments de reintegrament per abast, els judicis de comptes i els expedients de cancel·lació de fiances.

VEURE CONSELLERS
Sala de Plens

FISCALIA DEL TRIBUNAL DE COMPTES

La Fiscalia del Tribunal de Comptes exerceix les seves funcions conforme als principis d'unitat d'actuació i dependència jeràrquica i amb subjecció, en tot cas, als principis de legalitat i imparcialitat. Ha de ser sentida en tots els procediments de fiscalització abans de la seva aprovació definitiva i emetre el seu dictamen en relació amb la Declaració sobre el Compte General de l'Estat. També li correspon exercitar l'acció de responsabilitat comptable i deduir les pretensions d'aquesta naturalesa en els procediments de reintegrament per abast i en els judicis de comptes.

VEURE FISCALIA
Escut brodat del Tribunal de Comptes

SECRETARÍA GENERAL

La Secretaria General, el titular de la qual és designat pel Ple a proposta de la Comissió de Govern, exerceix les atribucions de gestió, tramitació, documentació i registre dels assumptes de la competència del President, del Ple i de la Comissió de Govern. El Secretari General exerceix les funcions de secretari del Ple i de la Comissió de Govern, amb veu però sense vot.

VEURE SECRETARIA GENERAL