Sala de Plens

BENVINGUDA DE LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ D'IGUALTAT

El Tribunal de Comptes, amb el propòsit de procurar la igualtat efectiva entre dones i homes, ve adoptant acords i mesures en diverses àrees de la seva activitat, com per exemple als Programes Anuals de Fiscalització, en la creació de la Comissió d'Igualtat, en l'elaboració d'un Pla d'Igualtat o en la normativa sobre conciliació.

LLEGIR BENVINGUDA
Detall decoratiu Sala de Plens

ACTUACIONS EN MATÈRIA D’IGUALTAT

El Tribunal de Comptes ve incloent als programes anuals de fiscalització la supervisió i control de les polítiques d'igualtat efectiva de dones i homes. Per la seva banda, la Comissió d'Igualtat del Tribunal des de la seva creació està desenvolupant una funció d'assessorament i de proposta d'accions positives i transversals per fer efectives les polítiques d'igualtat en l'activitat encomanada a la Institució.

VEURE ACTUACIONS
Detall Sala de Visites

PLA D’IGUALTAT

Actualment, la Comissió d'Igualtat està elaborant un projecte de Pla d'Igualtat per al Tribunal de Comptes, els objectius bàsics dels quals són l'eliminació de les eventuals discriminacions que poden presentar-se i la consecució de la igualtat real, i no només formal, entre les dones i homes que integren la Institució. Per a això, la Comissió ha designat un grup de treball que espera disposar d'un primer esborrany del Pla en els primers mesos de 2014.

SABER MÉS
Escala principal

DOCUMENTS

S’inclou la legislació bàsica en matèria d’igualtat, els acords adoptats pel Tribunal de Comptes sobre creació de la Comissió d’Igualtat i elaboració del Pla d’Igualtat, així com diversa documentació utilitzada en les accions formatives dutes a terme a la Institució.

VEURE DOCUMENTS