Escala principal

ÒRGANS DEL TRIBUNAL DE COMPTES

Són òrgans del Tribunal de Comptes el President, el Ple, la Comissió de Govern, les Seccions de Fiscalització i d’Enjudiciament, els Consellers de Comptes, la Fiscalia i la Secretaria General. Tenen el caràcter d'òrgans de suport i altres òrgans que actuen en el Tribunal l'Interventor i el Servei Jurídic de l'Estat en el Tribunal de Comptes.

VEURE ÒRGANS
Passadís interior

ORGANIGRAMA

L’estructura del Tribunal de Comptes respon a la naturalesa de les seves funcions fiscalitzadora i jurisdiccional. Disposa de varis organismes col·legiats: el Ple, la Comissió de Govern i les Seccions de Fiscalització i d’Enjudiciament, amb la composició i les funcions que estableixen la Llei Orgànica i la Llei de funcionament del Tribunal de Comptes.

VEURE ORGANIGRAMA
Detall decoratiu Sala de Plens

IGUALTAT DE GÈNERE

El Tribunal de Comptes, amb el propòsit de procurar la igualtat efectiva entre dones i homes, ve adoptant acords i mesures en diverses àrees de la seva activitat, com per exemple als Programes Anuals de Fiscalització, en la creació de la Comissió d'Igualtat, en l'elaboració d'un Pla d'Igualtat o en la normativa sobre conciliació.

VEURE IGUALTAT
Façana principal

PERSONAL AL SERVEI DEL TRIBUNAL DE COMPTES

L'Estatut del personal al servei del Tribunal de Comptes es troba regulat al Títol VI de la seva Llei de Funcionament. Aquest personal, tingui o no la condició de funcionari, es regeix pels preceptes d'aquest Estatut i, en defecte d'això, per la legislació general de la Funció Pública i per les disposicions de règim interior que li siguin aplicables.

VEURE PERSONAL

EMPLEO PÚBLICO

Acceda al espacio de la sede electrónica que recoge información sobre oposiciones, concursos de provisión de puestos o convocatorias de libre designación publicados por el Tribunal de Cuentas en el BOE. 

ACCEDER