Fons històrics

RÈGIM JURÍDIC

La Institució es troba regulada per la Constitució Espanyola, per la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes, per la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, a més de per diverses lleis específiques, com la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre Finançament dels Partits Polítics i la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, entre d’altres.

VEURE NORMATIVA
Passadís interior

FUNCIONS

Són funcions pròpies del Tribunal de Comptes la fiscalització externa, permanent i consuntiva de l'activitat econòmic-financera del sector públic i l'enjudiciament de la responsabilitat comptable en què incorrin els qui tinguin al seu càrrec el maneig de cabals o efectes públics.

VEURE FUNCIONS

FUNCIÓN CONSULTIVA LIMITADA

La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa ha atribuido al Tribunal de Cuentas una función consultiva en las reformas normativas que versen sobre su régimen jurídico o sobre el ejercicio de sus funciones fiscalizadora o jurisdiccional.

VER FUNCIÓN CONSULTIVA
Sala de Visites

RELACIONS AMB LES CORTS GENERALS

El Tribunal de Compres depèn directament de les Corts Generals, mantenint una relació permanent amb elles a través de la Comissió Mixta Congrés-Senat per a les relacions amb el Tribunal de Comptes.

VEURE RELACIONS
Detall decoratiu

PRESSUPOST

El Tribunal de Comptes té reconeguda legalment l’autonomia pressupostària, disposant l’article 6 de la seva Llei Orgànica que el Tribunal elaborarà el seu propi pressupost, que s’integrarà als Pressupostos Generals de l’Estat, en una secció independent, i serà aprovat per les Corts Generals.

VEURE PRESSUPOST