Presentació

Presentació

El Tribunal de Comptes és un òrgan de control extern reconegut a la Constitució Espanyola que es configura com el suprem òrgan fiscalitzador dels comptes i de la gestió econòmica del sector públic, sense perjudici de la seva funció jurisdiccional encaminada a l'enjudiciament de la responsabilitat comptable en què incorrin els qui tinguin al seu càrrec el maneig de fons públics. També se li atribueix el control de la comptabilitat i de l'activitat econòmic-financera dels partits polítics, així com el de les aportacions que rebin les fundacions i associacions vinculades a les formacions polítiques amb representació parlamentària.

Depèn directament de les Corts Generals, exercint les seves funcions per delegació de elles a l'examen i comprovació del Compte General de l'Estat. No obstant això, el Tribunal de Comptes gaudeix de plena independència per a l'exercici de les seves funcions, reconeixent-se constitucionalment que els membres del Tribunal gaudiran de la mateixa independència i inamovilitat i estaran sotmesos a les mateixes incompatibilitats que els Jutges.

La funció fiscalitzadora del Tribunal de Comptes es refereix a la submissió de l'activitat econòmic-financera del sector públic als principis de legalitat i de bona gestió financera (economia, eficàcia i eficiència). Els resultats de la fiscalització s'exposen mitjançant informes, memòries, mocions i notes, que s'aproven pel Ple del Tribunal i s'eleven a les Corts Generals i, en el que els afecti, a les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes i als Plens de les Corporacions locals.

Sala de Justicia

 

La funció jurisdiccional consisteix en l'enjudiciament de la responsabilitat comptable en que incorrin els qui tinguin al seu càrrec el maneig de fons públics, sempre que s'hagi produït un menyscapte o perjudici en els mateixos. El Tribunal de Comptes és únic en la seva ordre i estén la seva jurisdicció a tot el territori nacional, sense perjudici que les sentències de la Sala de Justícia del Tribunal siguin susceptibles d'impugnació mitjançant el recurs de cassació –i, si escau, extraordinari de revisió- davant la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Suprem.

L'organització del Tribunal de Comptes respon a les dues funcions assenyalades, al establir-se com a òrgans del Tribunal, entre uns altres, les Seccions de Fiscalització i d'Enjudiciament, que es troben estructurades en Departaments per al millor compliment de les seves comeses.

Al marge del Tribunal de Comptes, s'han constituït diversos Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes, sota diferents denominacions, que exerceixen una funció fiscalitzadora sobre les Administracions autonòmiques i locals dels seus respectius àmbits territorials, sense que això exclogui la competència del Tribunal per fiscalitzar la totalitat del sector públic espanyol. No obstant això, l'enjudiciament comptable és una jurisdicció exclusiva del Tribunal de Comptes.