Detall Sala de Justícia

FUNCIÓ DE FISCALITZACIÓ

Té caràcter extern, permanent i consuntiu i es concreta en el conjunt d'actuacions del Tribunal de Comptes per comprovar la submissió de l'activitat econòmic-financera del sector públic als principis de legalitat, eficiència i economia. En la fiscalització s'utilitzen tècniques d'auditoria idònies a la fiscalització pretesa.

VEURE FUNCIÓ
Passadís interior

ORGANIGRAMA

La Sección de Fiscalización está integrada por su Presidente y por los Consejeros de Cuentas que tengan a su cargo los departamentos sectoriales y territoriales de fiscalización. Le corresponde, entre otras funciones, examinar los procedimientos fiscalizadores tramitados en los departamentos en que se estructura y proponer al Pleno para su aprobación los proyectos de informes, memorias, mociones y notas.

VER SECCIÓN   VER ORGANIGRAMA

NORMAS Y MANUALES

Los procedimientos de fiscalización se rigen, además de por la legislación aplicable a los mismos, por las Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas y los Manuales que las desarrollan. También resultan de aplicación las Normas ISSAI-ES, que constituyen la adaptación española de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

ACCEDER A NORMAS Y MANUALES
Escala principal

PROGRAMA ANUAL DE FISCALITZACIÓ

El programa anual de fiscalitzacions recull, per a cada exercici, les iniciatives fiscalitzadores del Tribunal de Comptes, les fiscalitzacions proposades per les Corts Generals -i, en el seu àmbit, les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes- i les que hagin de realitzar-se per mandat legal.

VEURE PROGRAMA     VEURE PLANIFICACIÓN
Tapís amb escut d’Espanya

INFORMES, MEMÒRIES, MOCIONS I NOTES

Els resultats de les fiscalitzacions que realitza el Tribunal de Comptes es recullen en informes, memòries, mocions i notes.

SABER MES     VEURE DOCUMENTS
Display tàctil seu electrònica

TRÀMITS A LA SEU ELECTRÒNICA I ENLLAÇOS A SUBSEUS

El Tribunal de Comptes facilita l'accés als tràmits i serveis relacionats amb la seva funció de fiscalització de forma electrònica, inclosos l'accés al Portal de rendició de comptes de les entitats locals i a la Plataforma de remissió de contractes i relacions anuals del sector públic estatal i autonomico.

En tot cas, podrà accedir a la totalitat de tràmits electrònics a través de la Seu Electrònica.

ACCEDIR A LA SEU
Passadís interior

CENSO DE ENTIDADES

El Tribunal de Cuentas mantiene un censo de entidades que conforman el sector público, en el que se consignan los datos esenciales para su identificación y el departamento o unidad que tenga atribuida la fiscalización. Se consideran como datos de identificación de las entidades en el censo los del Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local (INVENTE), con las excepciones que sobre su contenido pudieran derivar del ejercicio de la función fiscalizadora del sector público y, en su caso, del funcionamiento de dicho registro público.

Inventario de Entidades del Sector Público (INVENTE) Plataforma de Rendición de Cuentas del Sector Público Local