Façana principal

FUNCIÓ D’ENJUDICIAMENT COMPTABLE

És la funció de naturalesa jurisdiccional del Tribunal de Comptes, reconeguda per l'article 136 de la Constitució Espanyola, consistent a jutjar i fer executar el jutjat en l'àmbit de la responsabilitat comptable en què incorrin els qui tinguin al seu càrrec el maneig de béns, cabals o efectes públics.

VEURE FUNCIÓ
Passadís interior

SECCIÓ D'ENJUDICIAMENT

La Secció d'Enjudiciament està integrada pels Consellers i Conselleres titulars dels tres Departaments de primera o única instància i per qui ostenti la Presidència de la Secció. La Sala de Justícia estarà composta, en cada cas, pel President o Presidenta de la Secció d'Enjudiciament i pels dos Consellers o Conselleres que no hagin conegut en primera instància de l'assumpte del que versi l'apel·lació.

VER SECCIÓN   VEURE ORGANIGRAMA

Escala principal

ACTUACIONS I SENTÈNCIES

Les resolucions judicials dictades pels òrgans jurisdiccionals del Tribunal de Comptes, en l'exercici de la funció d'enjudiciament comptable, poden adoptar la forma d'actuacions o sentències, conforme a la classificació establerta en la normativa aplicable.

SABER MES     VEURE DOCUMENTS
Detall barana

NOTIFICACIONES Y SEÑALAMIENTOS

En el Tablón de Anuncios y Edictos electrónico del Tribunal de Cuentas se publicarán los anuncios, acuerdos, resoluciones y comunicaciones que, de acuerdo con la normativa aplicable, deban hacerse constar  en dicho Tablón. Aquí también puede acceder a los señalamientos oficiales de la Sección de Enjuiciamiento convocados semanalmente.

ACCEDER