h1

h2

Entrada principal

LA INSTITUCIÓ

La Constitució espanyola de 1978 atribueix al Tribunal de Comptes la fiscalització del sector públic i l’enjudiciament de la responsabilitat comptable.

Sala de Plens

ORGANITZACIÓ

El Tribunal de Comptes és un òrgan col·legiat l’estructura del qual respon a la doble naturalesa fiscalitzadora i jurisdiccional, de les seves funcions.

Portal de la transparencia

PORTAL DE LA TRANSPARENCIA

El Portal de la Transparencia del Tribunal de Cuentas permite al ciudadano conocer la información relevante sobre la actividad de la Institución que pueda resultarle de interés.

Art. 136 Constitució espanyola

FISCALITZACIÓ

El Tribunal de Comptes es configura en la Constitució com l’òrgan suprem fiscalitzador de la gestió econòmic-financera del sector públic.

Sala de Justícia

ENJUDICIAMENT

Jutjar i fer executar el jutjat en l’àmbit de la responsabilitat comptable en què incorrin els qui tinguin al seu càrrec el maneig de fons públics.

Banderes Internacionals

RELACIONS EXTERNES

En l’exercici de les seves funcions, el Tribunal de Comptes manté relacions amb altres Institucions i Organitzacions, nacionals i internacionals.

NOTICIAS